Sunday, December 5, 2010

maikling kasaysayan

MAIKLING KASAYSAYAN NG LANGIT


Nang wala pa ang mundo ay inisip ng Dios na bago siya magsimula sa paglikha ng anomang bagay ay magkaroonsiya ng isang kasangguni na makakatulong. Sa kaniyang pag-iisip ay sumipot sa kanyang ulo ang limang TITIK na may sinag at nagni ningning sa anyo ng limang talulot ng isang mayuming bulaklak. Ang bulaklak na ito ang tinatawag na GUMAMELA CELIS na ang ibig sabihin ay BULAKLAK ng LANGIT, o bulaklak ng mundi (ROSA MUNDI ) , at ang limang titik na nabanggit ay dili iba kundi ang matamisna pangalang M-A-R-I-A, na sa wikang Siria ay MIRIAM na ang kahulugan ay KATAASTAASAN. 

Nang hindi pa ginagamit ang pangalang MARIA, BULAKLAK lamangang tawag ng Dios sa naging kauna-unahang bunga ng kaniyang pag-iisip. Angunang inihanda ng Dios na pasimula ng kanyang paglikha ay ang IMPIERNO o AVERNI na nasa ibaba at dakong kailaliman. Ganito ang sabi niya sa BULAKLAK : ''Ikawmuna ay aking iiwan, bantayan mo ang aking Kaban ng Tipan na huwag mongpangangahasang buksan, at kapag hindi mo sinunod ang aking bilin sa iyo aymananaog ka sa aking gagawing lupa at magpapakasakit upang tipunin ang mgasumabog at nangawalang virtud". Nang masabi ng Dios ang gayon, ay nanaog na siya sa kailaliman upang ihanda ang isang malungkot na tahanan ng kanyang mga piling Arkanghel na lilikhain na magsusuwail sa kaniya. Nang maka-alis na ang Dios ay binuksan ni Bulaklak ang nasabing Kaban ng Tipan sa hangad na makilala ang katotohanan at katuparan ng mga sinabi sa kanya. Ng mabuksan na ang kaban ay biglang lumabas ang tatlong letrang "B" na may mga pakpak at nagsilipad. Ang tatlong titik na nabanggit ay ang BAM BAU BIM na tatlong salitang kung sabihin ay TRES VIRTUDES na lubhang mahimala at makababalaghan. Ng magkagayon ay biglang isinara ni Bulaklak ang kaban, subalit ang tatlong "B" ay nakalabas na at hindi na niya nakita. Ng dumating ang Dios buhat sa kailaliman, ang sabi sa Bulaklak ay ganito : "Ngayon ay matutupad sa iyo ang aking sinabi na mananaogka sa lupa at magpapakasakit". Ginawa na nga Dios ang PLANO o ang ANYO ngkanyang mga lilikhain at gagawin: tubig, apoy, hangin, lupa, langit, mga kahoy at halaman, mga tao at mga hayop, araw, buan at bituin, ngunit una at higit salahat ay ang mga banal na Espirito na kakatulungin niya sa paglikha at paggawa.

Ng mayari na ang nasabing PLANO, ay ipinakita ng Dios kay Bulaklak na kaniyangkasangguni at sinabi naman nito na tumpak at mabuti kung Espiritual, ngunitkailangang baguhin ang iba kung gagawing Material , sapagkat ang plano ng Dios,ang malalaking kahoy at ang maliliit at mabababa ay maliliit naman ang bunga..Sinabi ni Bulaklak na kung ang mga kahoy na yaon ay ilalagay sa lupa aykailangang ang lalong malalaki at matatayog ay siyang dapat bigyan ng maliliitna bunga, at ang maliliit at mabababang halaman at gumagapang sa lupa ay siyangdapat bigyan ng malalaking bunga, matataas ay malalaki ang bunga, sapagka'tsinabi ni Bulaklak na ang matatayog at malalaking kahoy ay sisilungan ng mga taohayop kung nadadarang sa init ng araw, at kung ang malaking bunga ng kahoy aymahinog at hindi makaya ng tangkay at malaglag at sa pagkakataong ito ay maytaong nakasilong at mabagsakan ay maaaring mamatay o mapinsala ang tao, kaya'tito ay dapat baguhin ang sabi ni Bulaklak. 

Ginawa ng Dios ay binago. Ang malaki at matayog ng kahoy aysiyang pinapagbunga ng maliit, at ang maliliit na halaman ay siyang pinapagbungang malalaki, ayon sa payo ni Bulaklak. Ng nakahanda na ang lahat ay inisip ng Dios na likhain na ang kanyang mga kakatulungin. Ng siya'y nag-iisip ay biglasiyang pinawisan sa taguilirang kanan, at ng kanyang iwaksi ang labing anim nawisik ng pawis ay naging labing anim na Espiritu. Muli siyang nawisan sataguilirang kaliwa at walong butil na pawis naman ang sumipot at ng iwaksi aynaging walong Espiritu rin. Ganyan ang sabi sa kasay-sayan. Sa dalawampu't apatna ito ay hinugot niya ang tatlo na magsisiganap at tutupad sa kanyang ginawangplano. Ito ang tinatawag na tatlong makapangyarihang AVELATOR AVETEMET AVETILLO. Ito ang Tatlong Personas o Santisima Trinidad na nag-usap pangpasimulan ang paglikha.
Nang nag-uusap na ang Tatlo ay nakatanaw sila sa malayong malayo sa dakongkailaliman, ng tatlong liwanag na nagniningning na tumataas at patungo sadakong kinalalagyan nila. Ang buong akala ng Tatlo ay sila lamang ang una atsila lamang ang Dios, ngunit ng makakita sila ng iba ay sumaloob nila na may ibapang Dios na katulad nila. Ang nasabing liwanag ng malapit sa tatlong nag-uusapay tumapat ang isa sa bawa't isa at ng kanilang mamasdan ay tatlong titik nanag niningning na S.T.M. na ang sabi sa kasaysayan ay SAU TUM MUP na naging tatlong bato na kanilang uupuan. Ng sila'y uupo na, ay nakita nila sa ibabaw ng bawa't bato ay may tig-isang salitang nakasulat na ARDAM ARADAM ADRADAM. Ang tatlong salitang ito ang ay siyang tunay na pangalan ng Tatlong Personang nag-uusap. Ang mga pangalang ito ay dapat ilihim at hindi dapat sabihin kundi doon lamang sa karapat-dapat pagsabihan. Sa pag-uusap ng tatlo ay pinagkaisahan nila na gawin at palitawin ang lupa, subalit ng lumitaw ang lupa ay gayon na lamng ang kanilang pagtataka at panggigilalas sa kanilang nakita na pitong bakas na hindi nila maubos malirip kung bakit nagkaroon ng gayon ay hindi pa sila lumilikha ng tao, kaya't inisip nila na hanapin upang makilala kung sino-sino ang mga may bakas niyaon. Sa kanilang paglalakad ay natagpuan nila ang nasabing pito, subali't ng tanungin nila upang makilala ay ayaw magsabi ng kanilang pangalan, at ang sagot pa sa tatlo ay wala silang paki-alam sa kanila at sila'y hindi nila nasasakupan. Sa sagot na ito ay umalis ang tatlo at iniwan na ang pito upang magbalik sa kanilang upuang bato, ngunit sa pag babalik nila ay nakatanaw sila sa malayo ng dalawa katao na hindi rin nila mapagsino, Totoong nagugulumuhanan ang tatlo sa nangyayaring ito, kaya't ang ginawa ng tatlo ay nilapitan ang dalawang nakita at kanilang tinanong, subali't ang sagot ng dalawa ay kagaya rin ng pito, na hindi sila dapat paki-alaman at sila'y hindi nila nasasakupan, at ang sabi pa sa kanila : Ng hindi pa yari ang sangtinakpan, gumawa na kami ng aming sariling tahanan, sa litid ng mundo kami tumatahan. Sa sagot na ito ay iniwan na ng tatlo ang dalawa upang magtuloy sa kanilang upuan at magpatuloy na sa kanilang paglikha at paggawa. Pinagkayarian ng tatlo na gawin ang liwanag na tatanglaw sa sangsinukob, at sinimulan na nga nila ang paggawa sa araw. Nang mayari na nila ang araw ay hindi nila mabigyan ng lubos na liwanag, ng ningning at ng init. Walang ano-ano ay nakarinig sila ng isang tinig na nagsasabi na ang tanging makapagbibigay ng kailangan nila sa araw ay ang matandang babae na kanilang nakita na tumatahan sa litid ng lupa, kaya ang ginawa ng Ama ay inutusan ang Anak sa sinasabing matandang babae upang hingin ang kanilang kailangan. Ng lumakad na ang Dios anak ay biglang nagdilim ang dinaraanan at hindi malaman ang patutunguhan kaya't siya'y napatigil at sa pagtigil niya ay may tinig siyang narinig na nagsabi sa kanya na ganito ang iyong sabihin upang magliwanag at ng makita niya ang kaniyang dinaraanan . 

Ang salita ay ganito : LIHIS TAGUITAC SAGRANATAC PAPARONATAC. Ng ito'y masabi ay biglang nagliwanag ang kanyang daraanan, kaya't siya'y nagpatuloy. Ng siya'y dumating sa litid ng lupa na tinatahanan ng nasabing matandang babae ay tumawag siya, ngunit walang sumasagot bagama't nararamdaman niya na may mga tao sa loob. Ng siya'y ayaw buksan at ang matandang babae ay hindi niya makausap,, ay nagbalik siya sa Amang nag-utos upang ipagbigay-alam ang nangyari. 

Ng matanto ng Ama ang nangyari ay pinabalik ang Anak at ang bilin niya pagdating sa pinto ng tahanan kueba ng matanda ay ganito ang sabihin: "Credo de la Sanctisima Trinidad Virgen Muy Poderoso Sumitam Rey de los Erejes Tartan Sancta Emerenciana, Mibat Miallarat Jesus Virgen Maria Isumo Benedictus Crucis, Oh Deus Imitam Imibuyos Deste Allisum Seram Calabarian Apocalipsis Hoc Est Enim Corpus Meum, Et Incarnatus et de Spirito Sancto, Natus Ex Maria Virgine Et Emo Cactus est et crucifixus: Sancta Emerenciana, Santo Ustolano. Sancto Algamo, Sancto Mitam Sancto Solamitam , Sancto Icam Sancto Demicallote Sancto Demillorus, Adveni Dissimo Loctuos , Sancta Mitam Ceram Balambam Guntillan Mujer Angelitam Singratam Obalam Tantan. Sancto Magob, Santo Macob, Sancto Marob, Santo Yubuob, Santo Lib Sto. Loctorum, Jesus Sancto Sancto Baclorum" 

Nang dumating ang Dios Anak sa pinto nang nasabing kueba ay tumawag siya sa matandang babae at ng siya'y ayaw buksan ay sinambit ang mga salitang sinabi ng Ama. Matapos niyang banggitin ang mga nasabing pangungusap, ang pinto ng kueba ay biglang nabuksan at lumabas ang matandang babae. Sinabi ng Dios Anak ang kanyang sadya, at ipinagkaloob naman ng matanda ang hinihingi ng anak ng Dios.

Dumukot ang matandang babae sa kanyang sukbitan at isang bubog na nagniningning ang ini-abot sa Dios anak, at ang bilin ay ikuskos ang nasabing bubog sa mukha ng araw upang magliwanag at magkainit. At gayon nga ang ginawa ng Dios Anak, ikinuskos sa mukha ng araw, at ang araw ay uminit, nagningning at nagliwanag. 

Nasa ganitong kalagayan ng sila'y makarinig ng isang tinig na hindi nila napagsiya, kaya't kanilang sinundan at ng kanilang abutan ay isang ulilang liwanag ang kanilang nakita. Tinanong nila kung sino siya at ang sagot sa kanila siya'y mata, at biglang lumagpak sa kanilang harapan ang isang matang may pakpak. Nang kanilang dadamputin ay biglang lumipad ang matang may pakpak at kanilang hinabol hanggang sa gitna ng dagat . Ang matang tumalsik ay biglang nabasag at naging tatlong piraso na naging tatlong isda at sa katawan ng bawa't isa ay nakasulat ang tig-iisang salita na ARAM ADAM ACSADAM 

Nang sundan ng tatlong Personas ang talong isda ay biglang lumubog at nawala at naging tatlong batong lumubog sa pusod ng karagatan. Sinundan din ng tatlong Personas at hindi hinihiwalayan hanggang sa sila'y sumapit sa kaibuturan ng dagat. Ng sila'y sumapit sa lugar na yaon, ay nakakita sila ng isang malaking bato at sa libis ng nasabing bato ay may isang matandang naglalakad, at siya ay kanilang sinundan at ganito nga ang sabi sa Kasaysayan. Nang ang Tatlong Persona'y naglalakad sa kaibuturan ng dagat, nakasumpong sila at nakamalas, isang matandang naglalakad sa libis ng bato ARA ang pamagat. Sa gayon ang Dios Ama ay nangusap SANCTUS DEUS, Ang Dios Anak ay sumagot SANCTUS FORTIS, Ang Espiritu Santo'y nagsulit SANCTUS IMMORTALIS, ngunit may sumagot na boses wika'y MISERERE NOBIS. Ang Tatlo'y lumingon pagdaka sa boses na nagbadya, aba anong katakataka, tayo pala'y may kasama. Halina't ating hanapin at ng ating masumpungan, nang matagpuan ang matandang sinusundan sa bato'y nasok pagkuan. Yaong batong pinasukan walang pintong dinaanan, ang bato'y saan man tingnan buo at parang hininang. Nang ang langit ay masarhan sa Nunong pinasukan sa tatlong Personang mahal walang makabukas sinoman. Ito ang ipinahayag sa Nunong ipinangusap ng ang bato ay bumukas ....PAPURI SA DIYOS!!!!!!!......ITUTULOY


Nang ang langit ay masarhan sa Nunong pinasukan sa tatlong Personang mahal walang makabukas sinoman. Ito ang ipinahayag sa Nunong ipinangusap ng ang bato ay bumukas . LIMBOR CALICATAB SANCTO TITAB ET LLAVIS SARAC. Ito ang ibubukas mo sa pinto ng Paraiso sa tabi ng Getsemani kung ang pinto ay sarado : ARAM MANLAPAC MANGGASAC CALINABOC CALICABOC MORTALITAEM SALOCTIL, ALICATAB CALARCAR CATARCAR SANCTO PATER TRITIYO. Ito ang ibubulong mo sa pinto nang makaitlo : RITUIT GARITDIT LARUIT LAYARIT LAMBICUB LARICUB CALICUB.

****(SIMULA SA LIMBOR hanggang CALICUB ay magandang kasama sa pambukas na panalangin)
Nang ang bato ay masarhan sa Nunong pinasukan sa Tatlong Personang mahal walang makabukas sinoman. Ginawa ng Tatlong Personas sa langit agad umakyat, tumuntong sa alapaap at sila ay nangag-usap. At kanilang sinasambit yaong wikang matatamis : SANCTUS DEUS, SANCTUS FORTIS, SANCTUS IMMORTALIS sumagot na naman ang boses wika’y MISERERE NOBIS. Pinaghanap na pilit ng tatlong Dios sa langit, kaya’t ang sa Amang sulit hanaping pilit ang boses. Ang Anak ay inutusan na hanaping pagpilitan. Sa kanilang pag-uusap biglang sumipot ang liwanag sa ulunan ng Tatlong Personas at Yaon ang ika-apat. Agad ipinahabol na ng banal na Dios Ama kay Jesus na anak niya di inabot at di nakita. Sa kanilang paghahabulan ang matanda ng abutan doon sa bato OMO ang ngalan matanda’y pumasok kapagpagkuan. Yaong batong pinasukan walang pintong dinaanan, ang bato’y saan man tingnan buo at parang hininang. Nang ang bato ay masarhan sa matandang pinasukan, walang makabukas sinoman . . . Poon kungdi ikaw po lamang . . . , Sabi ng anak na mahal, kita ngayo’y bibinyagan, matanda’y tumugon na ganito ang isinaysay BENEFICAT DOMINUS ANGELIS ENCIELIS DEUS CONSUMATUM EST JERUSALEM DEUS MEUS SPIRITO SANCTO SALVAME CHRISTI. Ang tugon naman ni Jesus : INSILIS DOMINUS NON SOLO DEUS VERBO BENEFICATIS INDIGNUM CRISTUM SANCTORUM MANIBUBULOS SALVAME. Ang sagot naman ng nasa loob ng bato :BENEDICTUS TUIS CRISTO JESUS CONSUMATUM MISIN DEUM INDIGNUM CRISTUS CRISTUS DEUS MEUS INDIGNUM CRISTUM EGOSUM . Ganiyan ang sagot ng nuno sa Apo ng siya’y naroon sa loob ng bato katawa’y malata parang nanlulumo, sa pagkakaupo doon sa bato OMO. Ang Nuno’y ayaw pasakop kaya nagwika si Jesus : EGOSUM MURMURAB MOCTULAN EBOC DINOS . Sumagot naman ang nasa loob: SANCTUS TUI ILLOS ASAUPATER NOBAY SANCTO MEAM SANTO LEAM BIHAB BISAC LAMPAS TALARAPASang pinto ay iyong ibukas . LAMBUCANUS . Yaong batong nasasarhan ay bumukas kapagkuan, ang Nuno’y sa itaas nagdaan, kay Jesus ay di namalayan. Ganito naman ang saad sa Nunong ipinangusap ng ang bato ay bumukas at lumabas sa itaas : PATER SANCTO ACAB PATER SANCTO HIRVIL EMUGAN PONTIFICE PILATI OMO USO OMO . Noong lumabas sa bato ang Nunong Infinito, ay kaniya naman tinungo ang masayang Paraiso. Sinundan kapagkaraka, ng banal na Tatlong Persona at doon nila nakita ang liwanag na kaaya-aya. Ng dumating ang Sagrada Pamilia sa pinto ng Paraiso, ay nakatanaw sila ng isang maligayang liwanag na walang katulad, at sa gitna ng nasabing liwanag ay naka-upo ang Infinito Dios sa kanyang dakila at kamahal-mahalang trono. Nang mamalayan ng Infinito Dios ang ninanais ng Sagrada Pamilia na makalapit sa kanya upang siya’y binyagan, ay agad sinabi ang ganito : CUIVERITATIS VERBUM EGOSUM . Sa winikang ito, ang Sagrada Pamilia ay napatigil at hindi nakatuloy, kaya’t si Jesus ay nagwika naman . Oh makapangyarihang MILAM haring tinatawag ng mga herejes, ako’y naparito sa iyo upang ikaw ay aking binyagan. Ng matalos ng Infinito Dios ang gayong sinabi ni Jesus, ay nangusap naman siya ng ganito: HIPARO DEL RAPTO SIGIT HIPARO SIGIT. Ng ito’y masabi ay biglang naparam sa kanilang mga mata yaong maligayang liwanag, sampu ng Infinito Dios ay hindi nila nakita, kaya’t muling nagwika si Jesus : Oh makapangyarihang MILAM haring pinopoon at Dios ng mga herejes , ako ang ikalawang Persona na naparito sa iyo upang ikaw ay aking binyagan. Ng ito’y marinig ng Infinito Dios ay biglang nagtindig sa kanyang pag-upo sa luklukang trono at habang siya’y lumalakad ay ganito ang sinasabi : SARJAS GUIMPAS RATAL MACAGUIMPAS SUPLENT SALVATOR . Naramdaman ng Sagrada Pamilia na ang Infinito Dios ay lumabas sa Paraiso ngunit hindi nila nakikita kingdi naririnig lamang nila ang yabag ng mga paa at sila ay natigilan at hindi nakasunod agad, ngunit ng kanilang sundan ay nakasapit na ang Infinito Dios sa bundok ng Boor. Ng sila’y dumating sa nasabing bundok, ay nabasa nila na nakasulat sa mga dahon ng kahoy ang dalawang letra na L......M.... at ang Infinito Dios ay nakapasok na sa loob ng nasabing bundok. Sa ganito ay nagsalita na naman si Jesus : Oh makapangyarihang MILAM hari ng mga Herejes, ako ang abang san pascual naparito sa iyo upang ikaw ay binyagan. Ang Infinito Dios ay sumagot: MAIGSAC EIGMAC . Sa winikang ito ay nalinlang ang paningin ni Jesus at hindi niya makita ang Infinito gayong nasa tabi lamang niya, kaya’t si Jesus ay nagwika ng ganito: HUGARE NUGHUM . Sa winikang ito ni Jesus ang Infinito Dios ay biglang sumuling-suling at hindi maalaman ang kanyang patutunguhan ngunit siya’y hindi hiniwalayan ni Jesus at siya’y sinundan at pinaki-usapan na pabinyag upang maging binyagan at maraming bagay ang ipinangako ni Jesus sa lupa at sa langit man kung tatanggapin niya na siya ay pabinyag..........itutuloy

short story about the bible


The Bible is a compilation of Books written by most of the Holy people as Moises, Jeremiah, Isaiah, the Evangelists, Apostles and other disciples of Christ…Moises have written ten (10) books, the Genesis, exodus, levitians, Numbers and Deuteronomy. The other five (5) books were called the lost books of Moises and was compilated into one and was named,” THE KABALA’ was later called the King Of Books because of its Mystical Powers.In the later days of about 200AD, the book that were called the Bible is named as the Book of Books for its completeness. The book is described to have its own key to open and close the book. Since there was still no Pope that time, it was only the Bishops who has the Bible. During that time the Bishops and other high priests were assigned to different part of Europe. Others died in their place of responsibility leaving behind the book and it was handed by civilians. The readers of the book got hold of the sacred words and used it for their own merit until such time the knowledge scattered throughout Europe hence without correct guidance and understanding to the righteousness of God many have turn to Witchcraft activities, Sorcerers, Magicians and the like thus, that centuries was called the DARK AGES. To stop these fads since Rome has the strongest religion, they made a degree that the book be forbidden and whosoever has the book, practice rituals, has a manuscript will be put to a stick and be burned. The Inquisition then follows in Spain and Portugal, then to Europe killing Millions of people who are not Catholic or of different religion or opposed its belief. John of Arc was one of the victim of this law., the ILLUMINATI group of scientists and the Free Masonry which make them covert their religion to avoid the inquisition. This was done until such time that no one has ever practice nor read the Forbidden Book and generations have passed that it have kept silence for so many years.

After so many decades, new generations comes in with a Philosophy of ,”to see is to believe.” Priests are talking and preaching about God and the students / listeners/audiences seek for “evidence”, Where does these people have their stories. If it came from the Bible, where is it?! They said it was forbidden. No! let us read it also for us to believe. A revolution for interest of the Forbidden Book (Bible) aroused to that generation. It was the time then of Constantine about 300AD.To be the head of the state, he promised the people that if he be seated to power, his primary program is to let the people read THE FORBIDDEN BOOK, and it was so that when he was seated to power the people demanded to fulfill his promise. To solve the problem, he summoned all the Bishops known for this revolution. There were 366 Bishops came all over the countries for the session. Generally, the high priests disagreed of revealing it to the public. However, they do not have any option so that a Ecumenical Session was held and it took them Five(5) years to complete. They took away any Sacred Words and stories that the public should not know and forbid to know and also make a book for it. From the books of Moises which they have taken out and made of book for it entitled,” The Misterio Principal”, The story of Satan from Ezeequel was compiled and named,” Dies Mundos” and Arco del Mundo”, The stories from the four Evangelist; Libreto Secreto Del Nino Jesus, by the Virgin Mary, the “Buen Viaje de Sta,Maria, and The Encanto de Dios; about Jesus Christ was The Verdadero”and “Milagros de Jesus Cristo;, from Apocalypses,” The Siete LLaves;” Other Old Testament Stories and other religion was,” The Moral and Dogma ,the one used by the Free Masonry as the Book of their 32nd Degree. Other things is that the original Hebrew names of the characters from the New Testament were changed to Spanish names especially the names of the Holy Family whose names triggers high power words most of which is the name of Christ that symbolizes the JHS. The Twenty four(24) elders and the for beast that surrounds God in His throne are not revealed and was taken out from the original so as the complete names of the seven Arcangles and many other especially the stories before the world was created. After this Ecumenical Session, the book now is ready to be presented to the public. The first edition published was the Greek Vulgate Bible and later the Latin Kings James Version. It was said that the translation were inspired by the Holy Spirit and it was so because of its wonderful hidden thoughts that an individual who was inspired also by the spirit will understand it. Hence the Bible sealed not to be understood until the time is ripe as of now. To conclude, the Bible we are now at hand are “SAPAL”(the important juice from a coconut were already extracted and what is left is Sapal). However, by putting together the extracted words from the segregated books that were mentioned above, and with correct guidance from the wise, we can fully understand the words of God and we can use it for goodness to fight evil spirits and for salvation that we may Glorify Him.

ang dalawampu't apat na matatanda

24 ANCIANOS

Dumating ang panahon na ang Diyos ay nag-umpisa ng lumikha ng mga naisip niyang mga bagay tulad ng Langit na kanyang magiging luklukan, daigdig na magiging tuntungan ng Kanyang mga paa at iba-iba pang mga bagay sa kalangitan at sansinukob.Lumikha ang Diyos ng magiging katulong sa kanyang mga gagawin. Nagsalita ang Diyos ng ganito: “AGAHAC JIRIUM JIURJITNUM JIURJITSUM JACJAHAHAC ROGOTAC YOPALUM MEDERAT INEHATISET CORPUS SIOMBENET”, pagkasabi’y biglang may mga butil ng pawis na lumitaw sa bandang kanan ng Kanyang noo at ito'y Kanyang hinaplos ng kanang hinlalatong daliri, at ang mga butil ng pawis ay naging labing-anim na mga espiritu na kahalintulad ng Diyos ang mga hitsura nito. Nag-isip muli ang Infinito Diyos, at sa ilang sandali pa'y nagsalita uli ng ganito: “LUCJINUM”.Nang ito'y mabigkas, may mga butil ng pawis na lumitaw sa bandang kaliwang noo ng Diyos, at nang ito'y haplusin ng Kanyang kaliwang hinlalatong daliri, ang mga butil ng pawis na ito ay naging walong espirito na gaya din ng Kanyang kaanyuhan. Sa mga kahiwagang  ito, ang 24 Ancianos ay nabuo. 
Ang 24 na mga espiritong ito ay siyang mga naging katulong ng Diyos sa lahat ng Kanyang paglikha sa buong sansinukob tulad ng paglikha ng tao. Ganito ang nakasulat sa Biblia: Genesis 1:26, sinabi ng Diyos: “NGAYON, LALANGIN NATIN ANG TAO AYON SA ATING LARAWAN”. Sila ang mga kasama ng Diyos nang likhain ng mga ito ang tao.
Ayon sa lihim na karunungan, ang pangalan ng mga hinlalatong daliri ng Diyos na ginamit sa paghaplos ng mga butil ng pawis na naging 24 espiritu, at kung iyong malaman, kailanman ay hindi ka dadanas ng paghihirap sa kabilang buhay. Kaya ang pangalang iyon ay itinago sapul ng ito'y ipinahintulot ng Diyos na makarating sa kaalaman ng tao.Ang pangalan ng kanang hinlalatong daliri ay: “MEPHENAI at sa kaliwang hinlalatong daliri naman ay “JPHATON.” Mapalad ang sino mang mag-iingat ng mga pangalang ito dahil kilalanin siya ng Panginoon sa panahong darating. 

Ang 24 Ancianos ay binigyan ng Diyos ng kanya- kanyang mga pangalan at tungkulin, na kung hahalungkatin ang tagong kasaysayan ang mga ito'y nagtatangan ng mahiwagang kapangyarihan. Ito ang kanilang mga pangalan:UPH MADAC, ABO NATAC, ELIM, BORIM, MORIM, BICAIRIM, PERSALUTIM, MITIM, AMALEY, ALPACOR, AMACOR, ALPALCO, ALCO, ARAGO, AZARAGOE, LUXBEL, ISTAC, INATAC, ISLALAO, TARTARAO, SARAPAO, MAGUGAB, MARIAGUB at MAGUB. Ang mga ito ay ang pinakaunang pangalan ihinayag . Maliban dito ay marami pang ibang pangalan na ginamit sa bawat paglalang ang 24 Ancianos. 

Isa sa mga tungkulin ng 24 Ancianos ay ang pagbantay sa mga oras sa bawat araw, ang pinakauna ay siyang nagbabantay sa oras ng Ala una, at hanggang sunod-sunod ang mga ito hanggang matapos ang eksaktong 24 oras sang-ayon sa kani-kanilang numero. Sila rin ang tagamasid ng lahat na ginagawa o gawain ng mga tao sa lupa ito'y maging tama o maging mali man, kaya ang mga kasalanan ng tao ay walang ligtas sa Panginoon dahil dito. Sa Apocalipsis ni Juan o Pahayag 11:16 ay nabanggit ang 24 Ancianos at sinasabi: "AT ANG 24 NA MATATANDANG NAKAUPO SA KANI-KANILANG LUKLUKAN SA HARAPAN NG DIYOS AY NANGAGPATIRAPA AT SUMAMBA SA KANYA." 

MGA TUNGKULIN NG 24 ANCIANOS 
1. UPH MADAC - Ito ang pinakaunang espirito sa 24 Ancianos, maliban sa pagbabantay sa unang oras pagkaran ng hating Gabi siya ang nagdesinyo ng Araw sang-ayon ng tungkuling ibinigay sa kanya ng Infinito Diyos. Gumawa siya ng maraming desinyo at ito'y inipresenta niya sa kanyang mga kasamahan at sa Panginoon, at pumili sila at napagkaisahan nilang lahat ang hugis o hitsura ng araw na siyang nagbibigay liwanag sa mundo sapul pa noon hanggang sa kasalukuyanat sa darating pang panahon. 
2. ABO NATAC - Ito ang pangalawang espirito ang siyang gumawa ng desinyo upang magkaroon ng Buwan na siyang nagbibigay sa atin ng liwanag sa panahon ng gabi. Ganoon din ang ginawa niya, marami ring nilikha at ang mga ito'y inilahad sa kanyang mga kasamahan at sa Infinito Diyos, at kanilang napagkaisahan ang porma ng buwan na nasa kasalukuyan ngayon. 
3. ELIM - taga pagbantay sa alas tres ng umaga hanggang 3:59 AM
4. BORIM - taga pagbantay sa alas 4:00AM hanggang 4:59 AM
5. MORIM - taga pagbantay sa alas 5:00AM hanggang 5:59AM
6. BICAIRIM - taga pagbantay sa alas 6:00AM hanggang 6:59AM
7. PERSALUTIM- taga pagbantay sa alas 7:00AM hanggang 7:59AM
8. MITIM- taga pagbantay sa alas 8:00AM hanggang 8:59AM
******Ang mga espiritong ito ay hindi tumanggap ng iba pang katungkulan. Ang kanilang ginawa ay ang paglagalag lamang labas pasok sa mundo, at maging  taga pagbantay ng Diyos 
9. AMALEY - Ito ang pangulo at unang ministro ng mga  mandirigmang arkangeles. Siya si San Miguel Arcanghel Sa kanyang balikat nakasalalay ang pakikipaglaban sa mga masasama upang magkaroon ng katiwasayan sa lupa at sa langit man. Si San Miguel ay nakatalagang taga pagbantay sa alas 9:00AM hanggang 9:59AM sa bawat araw, Siya rin ang tagapagbantay sa unang araw sa bawat linggo, ito ang araw ng linggo, kaya Siya ang dapat tawagan sa mga araw na ito upang maiiwasan ang ano mang sakuna o mga pangyayaring hindi mangyari. Siya rin ang espiritong tagahatid balita at mensahero ng Infinito Diyos sa buong kalangitan. Ito ang panawag kay San Miguel: ESTO MIHI BALTEUS ET DAMIHI PRODEO ET IN DEO MORI. 
10. ALPACOR – Ito ang ginagawang kalihim ng Siete Arkanghelis sa buong sansinukob, Siya si San Gabriel na kung saan ay tagatala sa lahat ng nakatagong kababalaghan sa buong sanlibutan at kalawakan.
Si San Gabriel ang taga pagbantay sa alas 10:00AM hanggang 10:59AM sa bawat araw, Siya rin ang tagapagbantay sa bawat araw ng Lunes, kaya sa mga nakakaalam nito, mabuti daw siya ang tawagan sa araw na ito upang maligtas sa lahat na kapahamakan. Ito ang panawag kay San Gabriel, ESTO MIHI LORICA ET TRIBUI ME IMPARTITUDEMEM IMPARTIENDO. 
11. AMACOR – Ito ang prinsipe ng anghel na hukom at siya rin ang nagbibigay sa biyayang pangkalangitan na kung saan ay siya rin ang Mayordomo ng Infinito Diyos. Ang anghel na ito ay kilalang-kilala sa pangalang San Rafael, siya ang tagapagbantay sa oras na alas 11:00AM sa bawat araw at Martes naman ang kanyang binabantayan na araw sa bawat lingo. Siya ang dapat tawagin sa araw na ito para sa kaligtasan sa mga kapahamakan. Ito ang panawag kay SanRafael: ESTO MIHI ESCUTUM ET MEDICINAM CORPORISE ET ANIMAE. 
12. APALCO – Ito ang anghel na ginawang Hustisya Mayor sa langit. Ppunong Tagapamahala sa mga bagay pangkalangitan at tagapag-rekomenda sa Diyos ng kaparusahan na dapat gagawin, Siya rin ang taga-bigay ng karunungan upang magagamit ang kaluluwa at katawang lupa ng tao. Ang anghel na ito ay nakikilalang si San Uriel na nakatalaga sa pagbabantay sa oras ng alas 12 ng tanghali at siya rin ang tagapagbantay sa mga araw ng Mierkules, kaya dapat siya tatawagan sa araw na ito upang maligtas sa ano mang sakuna. Ito ang panawag kay San Uriel. ACCENDE ME IGNIS AMORIS DEO ET ESTO MIHI PROTECTOR. 
13. ALCO – Ito ang espiritong taga-hain o taga-panalangin sa Diyos ng ano mang magaling na gawa ng tao, siya rin ang tumatanggap at tagapagbigay-alam sa makataong pangangailangan, patungkol sa Diyos. Ang anghel na ito ay si San Seatiel na siyang bantay sa araw ng Huebes at oras na tuwing ala una ng hapon araw-araw, kaya dapat siya ang tawagan sa araw na ito: Ito ang panawag kay San Setiel: LIBERAME LIBERATOR ANIMABUS PAMULORUM SICUT DEUS PETE MIHI A DEO INDULGENTIAM PECCATORIUM MIHI PULCRUM. 
14. ARACO – Ito ang espiritong ginawang ingat-yaman at biyaya. Siya ang humahawak ng susi upang maibigay ang kayamanan at kaluwalhatian ng Diyos. Ang anghel na ito ay si San Judiel, ang taga biyaya at tagapagkaloob ng awa ng Diyos. Siya rin ang naatasang magbabantay sa araw ng Biernes, kaya siya dapat ang tawagan sa mga araw na ito. Ito ang panawag kay San Judiel: CRUCEM PASTOR BENEDICTOR REX JUDIORUM EGO SUM ESTO MIHI UMBRACULOM ET FACME ISSIDUM INCOMPETENDO DOMINO. 
15. AZARAGUE – Ito ang espiritong tagapag-alaga ng Langit at Lupa, at siya ang taga tulong at taga-ampon sa lahat na espiritong nasasakupan ng Infinito Diyos. Siya si San Baraquiel ang bantay sa oras ng alas 3 ng hapon sa bawat araw at naatasang magbabantay din tuwing araw ng Sabado, kaya siya ang dapat tawagan sa mga araw na ito. Ito ang panawag sa kay San Baraquiel: AGNUS VENITE SALVAME SALVATORE OBTI MIHI MIHI BENDITIONEM DEI ET FACME NUMQUAM SEPARARE A DEO. 
Si San Baraquiel ay ang pinakahuli sa Siete Arkanghelis na kilalang pitong mandirigma ng Diyos Ama. 
16. LUXBEL – Ang espiritong ito ay ang pinakabunso sa mga espiritong unang gawa ng Infinito Diyos. Ang kanyang pangalan ay nangangahulugang “Liwanag ng Langit” dahil siya ang pinakamalapit sa Diyos. Nang ang Diyos ay mag-umpisa na ng kanyang paglalang, bininyagan siya ng pangalang BECCA, subalit sinuway nito ang Infinito Diyos kaya pinangalan siya nito muli ng LUXQUER o LUCIFER. Ang kasaysayan ni Lucifer ay matutunghayan sa isang aklat na pinamagatang DIEZ MUNDOS (Sampung Planeta). Sa aklat na ito ay matatagpuan ang iba-ibang uri ng bawal na karunungan gaya ng pangkukulam, malik mata, pang-gagayuma at marami pang iba. 
17. ISTAC -taga pagbantay sa alas 5:00PM hanggang 5:59PM
18. INATAC- taga pagbantay sa ala 6:00PM hanggang 6:59PM
19. ISLALAO -taga pagbantay sa ala 7:00PM hanggang 7:59PM
20. TARTARAO -taga pagbantay sa alas 8:00PM hanggang 8:59PM
21. SARAPAO –taga pagbantay sa alas 9:00PM hanggang 9:59PM
 Ang limang espiritong ito ay hindi binyagan at hindi tumanggap ng tungkulin. Nang ang Panginoong Jesucristo ay kasalukuyang nakabayubay sa krus,lumapit sila upang magpabinyag, nguni't hindi na nangyari dahil sa mga oras na iyon ang ating Panginoon Jesus ay nalagutan ng kanyang hininga. 
Ang huling tatlo ay ang SANTISIMA TRINIDAD Sila ang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Ang salitang Santisima Trinidad ay hindi matatagpuan sa Biblia, subalit nagbanggit ito ng Ama, Anak at Espiritu Santo, ganito ang sabi sa Mateo 28:19: “HUMAYO KAYO AT GAWIN NINYONG ALAGAD KO ANG LAHAT NG MGA BANSA. BAUTISMUHAN NINYO SILA SA NGALAN NG AMA AT NG ANAK AT ESPIRITU SANTO.” Ang tatlong ito ay pinaniwalaan ng marami kahit kulang ang kanilang kaalaman tungkol dito.
22. MAGUGAB – Ang espiritong ito ay nagpepresenta bilang Diyos Ama, na ang sabi ng iba ay siyang unang persona sa Santisima Trinidad. Subalit bilang DiosAma, hindi siya ang Infinito Diyos, kundi ibinigay lamang sa kanya ang karapatan at tungkulin na nagpakilala bilang Dios Ama. Siya ang binigyan ng pagdesenyo sa mundo at sa lahat na nilalaman nito gaya ng iba-ibang uri ng mga lumilipad sa himpapawid o mga gumagapang sa lupa, lalong lalo na ang tao.Siya ang taga pagbantay sa alas 9:00PM hanggang 9:59PM.
23. MARIAGUB – Ang espiritong ito ang pangalawang persona sa Santisima Trinidad, taglay niya ang kabuuan ng Dios Anak at ang kapangyarihan sa pag ganap sa mga misteryong ginawa ng Panginoon Jesucristo. Siya ang espiritong sumakatawan upang maligtas ang bawat nilalang na tumanggap at mananpalataya sa Kanya.Siya ang taga pagbantay sa alas 10:00PM hanggang 10:59PM.
24. MAGUB – Ito ang pangatlong persona ng Santisima Trinidad bilang Espiritu Santo, siya ang gumanap upang maisagawa ang bagay na dapat mangyari sa kasalukuyan. Dahil sa kanyang kapangyarihan ay nabubuo at natutupad ang mga pangako ng Infinito Diyos sa mga Tao. Siya ang taga pagbantay sa alas 11:00PM hanggang hatinggabi o 12:00MN....itutuloy

DAGDAG LANG PO*******
alas L.M. - gandang umaga po sa lahat,,,,tanung ko lang po tungkol sa 24 ancianos saan po gamit ang mga ito?at merun din po ba na 24 matatandang babae?anu po ba ang mataas na grado na maaaring ilaban sa kaitiman....di po kaya maka epekto sa aking pamilya kung akoy gagamot ng spiritual>?salamat po . 
sanfra Cisco - Lahat tayo ay biniyayaan at kakayahang manggamoKailangan lamang ng sakripisyo
at pagtawag sa kanilaPag nabuksan na ang iyong diwa handa ka bang maglingkod sa bayan
Panggagamot pamilya o ang katungkulan mo?
Ang antas ay napagsasanayan sa 24 ancianos isa lang ay mabigat na 
pandakaking itim -  ang isa sa gamit ng 24 ancianos ay pambakod sa sarili at maging sa looban man ng bakuran
doble trese -medyo marami po ang nakikita nating grupo ng 24 ancianos. bawat grupo po ata ay may kanya kanyang kakayahan. pero ang tanong po ay paano sila pagagalawin?
sanfra Cisco -  Tulad po ng 7 Arkangeles
May kanya kanyang debusyon at panawagan at meron din pong isang Hukbo na sila
Maganda po ay matukoy ang pinagmulan o ang mga nakapagtangan na nito
Maaring isang tao sa bawat isa pangalan ng 24 ancianos o mga anghel 
nekros nihon -hello sa lahat!! nagpaparamdm lang..
may sitas po sa revelation kung saan tinutukoy ang 24 ancianos..ang mga pngalan nila kung isusulat sa pamamagitan ng sinturon o kayay nakapulupot sa inyo ay mabisa din pong pangprotection sa araw araw lalo na at may lakad kayong importnte o mahalaga sa inyong buhay.subok po ito.
********
maraming salamat po doon sa mga nagbigay ng kaunting paliwanag.....kahit walang pahintulot...


Ang 24 na matatanda ay kasama na ng Dios kahit noong una pa man bago nalikha ang sanlibutan at kung titingnan ang medalya na patungkol sa infinito ay kasama rin sila. Ayon sa ibang libro, ito raw po ay susi ng medalyang ito....Ang tanong ay kung bakit kasama ito sa medalyang combati spiritual?


medalya ng combati espiritual
Kung susuriin po ang medalya, ang 24 na letra, HAH; GNPAAN; MLEAGNA; at SMLTSPNG ay kumakatawan po sa mga lihim na pangalan ng 24 na matatanda....hindi po ba?

heto iyong sa itaas

H.A.H.
HOCMOM ANUMAM HUMRAM
G.N.P.A.A.N
GRENTE NENATAC PAMPANABAL ACMULATUM AGUECA NUMCIUM
M.L.E.A.G.N.A.
MOLATOC LUMAYOS ESNATAC ABRICAM GENTIUM NATAUME ANIMASUA
S.M.L.T.S.P.N.G.
SERICAM MATAMUROM LAUSBAL TUMATUM SUAM PETRAM NATUMGENTILLORIUM

 heto naman ang iniwan sa lupa

H.A.H
HAVET   ANORETERCUM   HAECJAM
G.N.P.A.A.N.
GESTABATOLNISE   NONEDEMITE   PLAUSUCINTER
ASPIANTEDIVO   ARASUPILLA   NUBESUBDENSA
M.L.E.A.G.N.A.
MONSTRUMTE   LETHALIBURNOS   ELEJETIBUS CURUM
AMATVIDERI   GENSDURA  NUDANTUROSA  ARUMDUDATOR
S.M.L.T.S.P.N.G.
SUBJESTUS DESYT   MOATALITATIR DEDERIT   LUISISERORBE
 TREMENDA CUJUS   SUSPONTE SUMJESIT   PENDENTIS DEI  NOENDECIM  GRACAEGO

Marami pang ibang basag o bibliato ng 24 na letra na taglay ang mga lihim na pangalan ng 24 na matatanda...paki-comment nalang po kung may napamaling mga spelling.

SCHEMHAMPORASCH...72 NAMES OF GOD

Thousands of years ago, an astonishing gift was delivered to humankind:
 The tools to control and transform very specific life challenges. These tools came in the form of 72 individual combinations of an ancient group of sacred letters.
Because of their Divine source and the superhuman power contained in them, these three-letter combinations came to be known as the 72 Names of God.
But these aren't "names" in the ordinary, earthly sense of the term. They're actually energy fields, visual mantras that are activated spiritually rather than vocally. In other words, you don't have to know how to pronounce them. And you don't need to understand exactly how or why they work.
The 72 Names are a part of the ancient spiritual tradition known as Kabbalah. For thousands of years, the wisdom of Kabbalah was considered far too powerful for "ordinary" people. It was known and studied by only a few select scholars, theologians, and great thinkers, such as Plato, Shakespeare, and Isaac Newton.
Once you have The 72 Names of God, you will possess the keys to an amazing God-given power: the power to proactively confront and rapidly transform almost any circumstance in your life: physical, emotional, material, and spiritual. This is truly technology for the soul - amazing spiritual power that no one is meant to live without!
Ayon po sa 6th and 7th Book of Moses, heto po ang pitumpu't dalawang pangalan ng Diyos na tinatawagan ng mga KABBALIST o KABALISTIKO...
Schemhamporasch
 1 VEHU 2 YELI 3 SIT
4 MAHASH 5 LELAH 6 AULEM
7 AKA 8 KAHATH 9 HEZI
10 ELAD 11 LAV 12 HAHAU
13 YEZEL14 MEBAH 15 HERI
16 HAQEM 17 LAU 18 KELI
19 LEVO 20 PAHEL 21 NELAK
22 YIAI 23 MELAH 24 CHAHO
25 NETHAH 26 HAA 27 YERETH
28 SHAAH 29 RIYI 30 AUM
31 LEKAB 32 VESHER 33 YACHO
34 LEHACH 35 KEVEA 36 MENAD
37 ANI 38 CHAUM 39 REHAU
40 YEIZ 41 HAHAH 42 MIK
43VEVAL 44 YELAH 45 SAEL
46 AURI 47 AUSHAL 48 MIAH
49VAHO 50 DONI 51 HACHASH
52 AUMEM 53 NENA 54 NEITH
55 MABETH 56 POI 57 NEMEM
58 YEIL 59HARACH 60 METZER
61 VAMET 62 YEHAH 63 AUNU
64 MECHI 65 DAMEB 66 MENAQ
67 AIAU 68 CHEBO 69RAAH
70 YEBEM 71 HIAH 72 MOUM


Schemhamphoras
Shemhamphorasch: The Divided Name
181716151413121110987654321
יך Kל Lה Hה Hם ‎Mי Iה Hל Lא Aה Hך Kא Aל Lמ Mע Oס Sי Iו V
ל Lא Aק Qר Rב Bז Zה Hא Aל Lז Zה Hכ Kל Lה Hל Lי Iל Lה H
י Iו Vם ‎Mי Iה Hל Lע Oו Vד Dי IתThא Aה Hש Shמ Mט Tי Iו V
363534333231302928272625242322212019
המ Mך Kל Lי Iו Vל Lא Aר RשShי Iה Hנ NחChמ Mי Iנ Nפ Pל L
ן Nו Vה HחChשShך Kו Vי Iא Aר Rא AתThה Hל Lי Iל Lה Hו V
ד Dק QחChו Vר Rב Bם‎Mי Iה HתThא Aה Hו Vה Hי Iך Kל Lו V
545352515049484746454443424140393837
ון Nנ Nע Oה Hד Dו VמMע Oע Oס Sי Iו Vם‎ Mה Hי Iר Rח Chא A
י Iנ Nמ MחChנ NהHי IשShר Rא Aל Lו Vי Iה Hי Iה Hע Oנ N
תThא Aם‎ MשShי Iו Vה Hל Lי Iל Lה Hל Lכ Kה Hז Zע Oם‎ Mי I
727170696867666564636261605958575655
הם‎ MהHי Iר RחChא AמMד Dמ Mע Oי Iו Vם‎ Mה Hי Iנ Nפ Pמ M
ו Vי Iב Bא Aב Bי Iן Nמ MחChנ Nה Hמ Mצ Tzר Rי Iם‎ Mו Vב B
ם‎ Mי Iמ Mה Hו Vע Oק Qב Bי Iו Vה Hב Bר Rח Chל Lם‎ Mי Iה H


The Tetragrammaton יְהוָה

● = I = 10 = 10
● ● = H I = 5+10 = 15
● ● ● = V H I = 6+5+10 = 21
● ● ● ● = H V H I = 5+6=5+10 = 26
The Great Name of God = 72

72 NAMES OF GOD
ACCORDING TO
Bardon         Agrippa           Abulafia
1 Vehu-iah       Vehu-jah         Vaheva[-yah]
2 Jeli-el          Jeli-el          Yolayo[-el]
3 Sita-el          Sita-el          Sayote[-el]
4 Elem-iah      Elem-jah        Ealame[-yah]
5 Mahas-iah      Mahas-jah      Meheshi[-yah]
6 Lelah-el         Lelah-el        Lalahe[-el]
7 Acha-iah        Acha-jah        Aacahe[-yah]
8 Kahet-el        Cahet-el        Cahetha[-el]
9 Azi-el          Hazi-el         Hezayo[-el]
10 Alad-iah        Alad-jah       Aalada[-yah]
11 Lauv-iah         Lavi-jah       Laaava[-yah]
12 Haha-iah       Haha-jah      Heheea[-yah]
13 Jezal-el       Jezal-el       Yozala[-el]
14 Mebah-el       Mebah-el       Mebehe[-el]
15 Hari-el        Hari-el        Hereyo[-el]
16 Hakam-iah       Hakam-jah       Heqome[-yah]
17 Lano-iah         Leav-jah        Laaava[-yah]
18 Kali-el            Cali-el          Calayo[-el]
19 Leuv-iah          Levu-jah        Lavava[-yah]
20 Pahal-iah           Pahal-iah         Pehela[-yah]
21 Neleka-el        Nelcha-el       Nulaca[-el]
22 Jeiai-el        Jeii-el        Yoyoyo[-el]
23 Melah-el         Melah-el        Melahe[-el]
24 Hahu-iah        Hahvi-ja     Cheheva[-yah]
25 Nith-Ha-iah      Nitha-jah      Nuthahe[-yah]
26 Haa-iah     Haa-jah     Heaaaa[-yah]
27 Jerath-el    Jerath-el     Yoretha[-el]
28 See-iah     See-jah     Shiaahe[-yah]
29 Reii-el    Reii-el        Reyoyo[-el]
30 Oma-el      Oma-el      Aavame[-el]
31 Lekab-el     Lecab-el      Lacabe[-el]
32 Vasar-iah      Vasar-jah     Vashire[-yah]
33 Jehu-iah      Jehu-jah     Yocheva[-yah]
34 Lahab-iah     Lehah-jah     Laheche[-yah]
35 Kevak-iah    Cavac-jah     Cavako[-yah]
36 Menad-el     Manad-el     Menuda[-el]
37 Ani-el       Ani-el        Aanuyo[-el]
38 Haam-iah     Haam-jah    Heeame[-yah]
39 Reha-el     Reha-el     Reheea[-el]
40 Ieiaz-el     Jeiaz-el    Yoyoza[-el]
41 Hahah-el     Haha-el     Hehehe[-el]
42 Mika-el     Mica-El     Meyoca[-el]
43 Veubi-ah    Veval-jah    Vavala[-yah]
44 Ielah-iah    Jelah-jah    Yolahe[-yah]
45 Seal-iah    Saal-jah    Saaala[-yah]
46 Ari-el      Ari-el      Eareyo[-el]
47 Asal-iah     Asal-jah    Eashila[-yah]
48 Miha-el       Miha-el       Meyohe[-el]
49 Vehu-el      Vehu-el     Vaheva[-el]
50 Dani-el      Dani-el     Danuyo[-el]
51 Hahas-iah     Hahas-jah     Hecheshi[-yah]
52 Imam-iah     Imam-jah     Eameme[-yah]
53 Nana-el     Nana-el      Nunuaa[-el]
54 Nitha-el      Nitha-el     Nuyotha[-el]
55 Meba-iah     Mebah-jah     Mebehe[-yah]
56 Poi-El       Poi-El        Pevayo[-el]
57 Nemam-iah     Nemam-jah    Numeme[-yah]
58 Jeial-el      Jeiali-el      Yoyola[-el]
59 Harah-el       Harah-el      Hereche[-el]
60 Mizra-el      Mizra-el      Mezare[-el]
61 Umab-el       Umab-el      Vamebe[-el]
62 Jah-H-el       Jahh-el       Yohehe[-el]
63 Anianu-el       Anav-el       Eanuva[-el]
64 Mehi-el       Mehi-el       Mecheyo[-el]
65 Damab-iah      Damab-jah      Damebe[-yah]
66 Manak-el       Menak-el       Menuko[-el]
67 Eiai-el        Eia-el        Aayoea[-el]
68 Habu-iah        Habu-jah        Chebeva[-yah]
69 Roch-el       Roeh-el       Reaahe[-el]
70 Jabam-iah       Jabam-jah       Yobeme[-yah]
71 Hai-el        Haiai-el        Heyoyo[-el]
72 Mum-iah        Mum-jah       Mevame[-yah]

In his book, The 72 Names of God: Technology for the Soul, The kabalist Yehuda Berg says that those names, "like the words of the Bible... are the property of no ethnic group or religious identity. They can and should be used by everyone to confront the accelerating chaos and negativity that confronts our world."

In The 72 Names of God, Berg says, "God never answers prayers. It is people who answer their own prayers by knowing how to connect and utilize the divine energy of the Creator and the God-like force in their own souls."
To use these angels' names as a means of divination, become quiet for a few minutes and enter into a receptive, meditative attitude. Take three slow, deep breaths from the belly. Formulate a question for which you seek the guidance of the Hebrew letters. Avoid "yes" or "no" questions. A good generic question is, "What perspective on this matter would help me proceed in the best way?"
Pray for inspiration and receptivity.
Meditate upon the letter's associations of the angel name you chouse and also the emotional tone it evokes within you (say the name again and again like a mantra, example; for the first name of God you have to say VaHeVa וָהֵוָ ).
Be receptive to any glimmers of intuition that may arise.